Área financera -comptable
El nostre assessorament a l'àrea financera – comptable de l'empresa va totalment coordinat amb l'assessorament tributari, així com amb el jurídic – mercantil de la mateixa.
La gestió comptable té com a objectiu “alliberar” a l'empresa o professional autònom de la necessitat de disposar personal afecte a aquesta activitat. Per a això, comptem amb els programes i el personal per poder complir amb totes les obligacions en matèria comptable imposades per la legislació vigent.
Gestió Comptable
 • Confecció de la comptabilitat anual en suport informàtic, així com dels
  corresponents Llibres i Registres oficials (Llibre Diari, Llibre d’ Inventari i
  Balanços, Llibre Major i Llibres Registres d’IVA), sobre la base de la
  documentació aportada pel client.
 • Elaboració dels Llibres Oficials, i tramitació del seu dipòsit en el Registre
  Mercantil.
Assessorament Financer Comptable
 • Supervisió de la comptabilitat i del tancament comptable, així com dels estats comptables d’empreses i particulars (empresaris o professionals).
 • Anàlisi comptable de partides clau com amortitzacions, periodificacions,
  provisions, crèdits fiscals, ajustos, etc.
 • Elaboració i presentació de l’expedient de Comptes Anuals.
 • Anàlisi i implantació d’Adaptacions sectorials.
 • Anàlisi d’Estats Financers.
 • Finançament i Plans de Viabilitat.
 • Anàlisi Patrimonial.

FORMULARI DE CONTACTE

Disposem d’un formulari de contacte per a tots els clients que vulguin contactar amb nosaltres

INFORMACIÓ DE CONTACTE