Àrea fiscal
La comunicació directa i permanent amb el client ens ajuda a conèixer les oportunitats i riscos en matèria tributària, la qual cosa ens permet oferir-li les alternatives necessàries per optimitzar la seva “factura fiscal”, ajustada a la legalitat vigent a cada moment
Planificació fiscal
 • Fiscalitat de l’Empresa Familiar.
 • Gestió fiscal de Patrimonis.
Assessorament i formalització de declaracions

Assessorament i formalització de tot tipus de declaracions (estatals, autonòmiques i locals) tant de persones físiques, jurídiques o un altre tipus d’entitats (Societats Civils, Fundacions, Cooperatives, etc.):

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Impost de Societats (IS).
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
 • Documentats
 • (ITPyAJD).
 • Impost sobre Successions i Donacions (ISD).
 • Tributs locals (IBI, Plusvàlua Municipal, etc.).
 • Declaracions relacionades amb les Operacions Intracomunitàries.
Assessorament i tramitació en tot tipus de Procediments Tributaris

Procediments de Gestió Tributària. Com ara:

 • Altes, modificacions i baixes en censos tributaris.
 • Requeriments de l’Administració.
 • Comprovacions Tributàries.

Procediments de Recaptació. Com ara:

 • Ajornaments i Fraccionaments.
 • Embargaments.

Procediments d’Inspecció Tributària.

 • Inspeccions Tributàries

Procediments envia administrativa

 • Reclamacions Econòmic – Administratives
Auditoria Fiscal i Control Intern
 • Avaluació del compliment de les obligacions tributàries.
 • Avaluació de les contingències fiscals
 • Implantació i seguiment del Control Intern com a sistema de detecció i
  prevenció de possibles contingències fiscals.

FORMULARI DE CONTACTE

Disposem d’un formulari de contacte per a tots els clients que vulguin contactar amb nosaltres

INFORMACIÓ DE CONTACTE