Àrea laboral
La formació i experiència en aquesta àrea, ens permet assessorar professionalment, tant en la faceta de l'Assessorament, com en la de Gestió.
Dret Laboral
 • Assessorament tècnic en qualsevol qüestió relacionada amb el Dret Laboral.
 • Representació i assistència jurídica davant els Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 • Estudi i, si escau, gestió i tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació E.R.O i ERTO
 • Representació i assistència jurídica davant els Jutjats competents.
 • Elaboració d’Informes i Dictàmens sobre temes jurídics concrets a petició del
La formació i experiència en aquesta àrea, ens permet assessorar professionalment, tant en la faceta de l'Assessorament, com en la de Gestió.
Gestió Laboral
 • Legalització d’empreses i persones físiques autònomes davant organismes oficials.
 • Càlcul i confecció de nòmines i quitances.
 • Càlcul i confecció de butlletins de cotització, RLC I RNT) (antics TC1, TC2).
 • Tramitació d’altes i baixes de treballadors en la Seguretat Social.
 • Confecció, presentació, control i seguiment dels contractes de treball en vigor (assessorant al sobre les diferents modalitats de contracte vigents a cada moment).
 • Control i avís anticipat dels venciments dels contractes de treball del personal.
 • Presentació de les declaracions de Pagaments Fraccionats i Resum Anual de l’IRPF (models 111 i 190).
 • Gestió, seguiment i control de les baixes laborals per incapacitat temporal.
 • Assessorament en matèria de sancions i acomiadaments disciplinaris al
  personal.

Àrea jurídica -mercantil

Les necessitats dels nostres clients ens obliguen a estar estretament vinculats al món jurídic, també a les seves àrees mercantil, societària i civil. És fonamental un correcte assessorament des del principi, en tots els temes jurídics davant els quals es pot enfrontar l'empresa o el particular, a fi d'evitar futurs conflictes, estalviant temps i diners.
Dret Mercantil

•Redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils (contractes de
col·laboració i representació, de prestació de serveis, de distribució, etc.).

Dret Societari
 • Constitució de societats, realitzant totes les gestions necessàries fins a la seva inscripció en registres i organismes oficials.
 • Modificacions estatutàries com, per exemple, en el sistema d’administració de la societat, ampliacions i reduccions de capital, variacions de l’objecte social,etc.
 • Fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat, bescanvi de valors.
 • Dissolucions i Liquidacions de Societat.
 • Protocols Familiars.
Dret Civil
 • Redacció i negociació de tot tipus de contractes civils (contractes de compravenda i d’arrendament d’immobles, de préstec, de reconeixement de deutes, etc.).
 • Reclamacions de quantitat, representació i assistència jurídica davant els Jutjats competents.
 • Gestió i tramitació d’Herències i Donacions.

FORMULARI DE CONTACTE

Disposem d’un formulari de contacte per a tots els clients que vulguin contactar amb nosaltres

INFORMACIÓ DE CONTACTE